پایان نامه

تحقیق پایان نامه ارشد:تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان

شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهم ترین شاخص­های مرکزی (میانگین[1] و میانه[2])، شاخص­های پراکندگی (واریانس[3] و انحراف ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان

از لحاظ موضوعی این پژوهش به مطالعه ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با اندازه وفاداری مشتریان در شعب بانک ملت شهرستان آمل می پردازد. قلمرو زمانی این پژوهش از لحاظ زمانی در تابستان 1393 انجام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلودپایان نامه ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان

تاثیر مثبت رفتار شهروندی کارکنان بر روی وفاداری مشتریان سازمان به گونه گسترده ای از جانب محقیقن مورد پذیرش قرارگرفته می باشد با این تفاصیل دانستن اندازه تاثیر رفتار شهروندی کارکنان بر روی کیفیت درک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه بررسی متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها

استقلالهیئتمدیرهبستگیبهاندازهآندارد٬زیرایکهیئتمدیرهباتعداداعضایکمممکناستتوسطبالاترینمقاماجراییوبراساسوجودزمینهانسجاماجتماعیآسانترکنترلشود. درحالی کهنفوذبالاترینمقاماجراییبریکهیئتمدیرهباتعداداعضایبیشتر٬دشوارتراست. مدیرعاملمیتواندهیئتمدیرهباتعداداعضایکمترراازطریقروشهایمختلفکنترلکند. برایمثالممکناستازراهبردهایسیاسیازقبیلاطلاعاتکانالیزهشدهخاصبرایاعمالنفوذوادارهکردنهیئتمدیرهاستفادهکند. بالاترینمقاماجراییهم چنینممکناستارزیابیهاییکههیئتمدیرهباتعداداعضایکم ازعملکردمدیریتسطحبالایشرکتدارد را تحریفکند. بااینوجوددرمقاممقایسهباهیئتمدیرههایباتعداداعضایکمتر٬احتمالکمیوجودداردکهیکهیئتمدیرهباتعداداعضایبیشترتحتنفوذکنترلمدیریتقرارگیرد. ازاینرویکهیئتمدیرهباتعدادزیاداعضاءبااحتمالبیشتریقادربهکاهشرفتارهایخودمحورمدیریتیخواهدبود. چانگانیوهمکارانیکسریشواهدتجربیارائهمیکنندکهنشانمیدهدکهیکهیئتمدیرهباتعداداعضایکمهمبستگیقابلتوجهیباشکستفعالیتهایتجاریدارد. ۵- افشاء و شفافیت سایت منبع چارچوب حاکمیت شرکتی بایستی افشای بهنگام و دقیق تمام موضوعات مهم مانند وضعیت مالی، عملکرد مالکیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود پایان نامه تعیین متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید وجودجریاننامحدودوصحیحاطلاعاتدرهیئتمدیره٬بههماناندازهبرایدرستیوصحتعملیاتبدنهشرکتلازماستکهجریانآزادخونبرایتندرستیوسلامتیبدنانسانموردنیازمیباشد. یکیازمواردیکهسلامتهیئتمدیرهدرنتیجهبقاوبهبودعملکردسازمانراتضمینمیکند٬تفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملمیباشد. درگزارشکادبریتوصیهشدهاستکهبیناعضایهیئتمدیرهبایدتوازنقواوجودداشتهباشدتاهیچ کسقادربهکنترلبیقیدشرطفرآیندتصمیمگیریدرشرکتنباشد. علاوهبراینتقسیممسئولیتهادرسطحعالیشرکت٬بایدبهروشنیمشخصشدهباشدتاازتوازنقواوحدوداختیاراتاعضایهیئتمدیرهومدیرعاملبهعهدهدوشخصمجزانباشد. آن گاهیکیازاعضایارشدهیئتمدیرهبایداعلامکندکهشخصمستقلکیست. پسازگزارشکادبریدرگزارشهیگزدوبارهبراهمیتتفکیکوظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملدرشرکتهایانگلیسیتاکیدشدهاست. هیگزاعلامکردکهباتوجهبهتوصیههایگزارشکادبریوتازمانگزارشوی٬درحدود ٩٠ درصدازشرکتهایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادار٬وظایفرئیسهیئتمدیرهومدیرعاملازیکدیگرجدابودهاند. چندمطالعههمتفکیکمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهراموردبررسیقراردادهاست٬باایننتیجهگیریکهمشکلاتنمایندگیزمانیکهایندونفردریکپستقرارمیگیرندبیشتراست. یرماکبانمونهایاز ۴۵٢ شرکتدرفاصلهسالهای ١٩٩١ و٢٠٠٣ نشاندادزمانیکهمدیرعاملورئیسهیئتمدیرهدوفردمجزاباشندشرکتارزشبیشتریدارد. لارکروکوردریافتندکهاگرپستهیئتمدیرهومدیرعاملازهمجداباشد٬پاداشمدیرعاملکمتراستونیزاینتفکیکموجبعملکردبهترشرکتشدهاست. براساستحقیقاتیانجامشده٬تفکیکرئیسهیئتمدیرهو مدیرعامل٬ازجملهمحرکهاییبهشمارمیآیدکهبهدلیلاعطایاستقلالبیشتردرتصمیمگیری٬موجبکاهشمشکلاتنمایندگیوبهبودعملکردمیشود. ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله پایان نامه ارشد:نقش متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها

به زبان ساده، هیات مدیره به گروهی از افراد که قانونی در حاکمیت سازمان مسئول هستند، گفته می گردد. هیات مدیره به عنوان جزء اصلی راهبری شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل تأثیر عمده‌ای ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه با موضوع تعیین متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط …

در آغاز میتوان گفت که فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز می باشد خصوصی سازی اندازه حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه شنجش متغیر های کنترل شرکت ها و میزان وجه نقد نگهداری شده توسط آن ها

اخیراٌ معضلات متعددی در رفتار شرکت ها دیده شده می باشد . بخشی از این اثر ، شناسایی نگرانی های تمام ذی نفعان سازمان می باشد که خود توسط افراد زیادی مورد بحث قرار گرفته ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید الف) استراتژی محافظه کارانه مدیریت دارایی های جاری با نگهداری پول نقد ،موجودی کالا و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه ارائه ساختار مالکیت موجود بر شرکت بر طرز تفکر مدیران درمورد وجه نقد شرکت

مدیریت سرمایه در گردش شامل جنبه های مختلفی می باشد که آن را موضوع مهمی برای مطالعه می‌سازد.بعضی از جنبه ها به تبیین زیر می باشد: شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با ادامه مطلب…

By 92, ago