شاخص­های توصیف داده­ها به سه گروهِ شاخص­های مرکزی، شاخص­های پراکندگی و شاخص­های شکل توزیع تقسیم می­شوند. دراین بخش چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش براساس مهم ترین شاخص­های مرکزی (میانگین[1] و میانه[2])، شاخص­های پراکندگی (واریانس[3] و انحراف معیار[4]) و شاخص­های شکل توزیع (ضریب چولگی[5] و ضریب کشیدگی[6]) مورد مطالعه قرار می­گیرند.

جدول 4-4. شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرها

متغیرها میانگین میانه انحراف معیار واریانس چولگی کشیدگی
گذشت و وفاداری کارکنان 09/3 17/3 64/0 41/0 58/0- 65/0
نیت پاک و خوب کارکنان 32/3 40/3 64/0 41/0 19/0- 40/0
وجدان کاری کارکنان 12/3 00/3 70/0 49/0
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

23/0-

16/0 نوع دوستی کارکنان

65/3

67/3

77/0

59/0

23/0-

46/0-

منبع: داده­های پژوهش

 

با در نظر داشتن جدول 4-4، متغیر نوع دوستی کارکنان بیشترین میانگین (65/3) و متغیر گذشت و وفاداری کارکنان (09/3) کمترین میانگین را دارا می باشد. با در نظر داشتن ضرایب چولگی؛ تمامی متغیرهای پژوهش دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی). همچنین از آن جایی که قدر مطلق ضریب چولگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از 5/0 می باشد لذا از نظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می باشد اما سایر متغیرها دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. ضریب کشیدگی متغیر نوع دوستی کارکنان منفی می باشد که نشان دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع نسبت به توزیع نرمال می باشد و زیرا قدر مطلق ضریب کشیدگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از مقدار 5/0 می باشد دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال می باشد درصورتی که توزیع کشیدگی سایر متغیرها تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد (قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از 5/0).

4-3 آمار استنباطی

آزمون نرمال بودن داده ها

در این مرحله از پژوهش برای تعیین نوع آمار استنباطی آغاز از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها بهره گیری می گردد.

4-3-1 آزمون کولموگروف اسمیرنف

این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به مطالعه نرمال بودن داده می پردازد.

H0: داده­ها دارای توزیع نرمال هستند.

H1: داده­ها دارای توزیع نرمال نیستند.

نحوه داوری با در نظر داشتن جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف به این شکل می باشد که اگر سطح معنی­داری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع داده­ها نرمال می­باشد. نتیجه این آزمون در جدول 4-5 نشان داده شده می باشد.

جدول 4-5. سطح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنف شاخص ها

مولفه ها سطح معناداری Sig نتیجه آزمون
گذشت و وفاداری کارکنان 01/0 رد
نیت پاک و خوب کارکنان 03/0 رد
وجدان کاری کارکنان 02/0 رد
نوع دوستی کارکنان 04/0 رد

 

تمامی متغیر هابا در نظر داشتن نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع غیرنرمال می­باشد زیرا سطح معنی­داری به دست آمده از این آزمون کوچکتر از 05/0 می­باشد. پس فرض یک تأیید می گردد و می توان از آزمون های ناپارامتریک  برای تحلیل روابط بهره گیری نمود.

4-3-2. آزمون فرضیات پژوهش

در این بخش به دلیل حجم کم نمونه آماری (کوچکتر مساوی از 150 ) از نرم افزار pls برای تحلیل داده ها بهره گیری شده می باشد.

هر یک از فرضیه‌های پژوهش به تفکیک با بهره گیری از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین در نهایت مدل کلی پژوهش نیز با بهره گیری از همین تکنیک به بوته آزمون قرار داده شده می باشد. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد:

1- قدرت ارتباط بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل نظاره بوسیله بار عاملی نشان داده می گردد. بار عاملی مقداری بین صفر و یک می باشد. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد ارتباط ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می گردد. بارعاملی بین 3/0 تا 6/0 قابل قبول می باشد و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خیلی مطلوب می باشد.

[1] Mean

[2] Median

[3] Variance

[4] Std. Deviation

[5] Skewness

[6] Kurtosis

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

متن کامل