• رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری تفویض ناپذیر می باشد یعنی اینکه رفتار بایستی داوطلبانه باشد نه یک وظیفه از پیش تعیین شده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد باشد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • رفتار شهروندی سازمانی، به بالاترین علایق سازمان دخالت دارد یعنی رفتار، جنبه سازمانی
 • دارد.

  • رفتار شهروندی سازمانی، ماهیتی چندوجهی دارد (بینستک و همکاران، 2010).

  2-2-6 انواع رفتار شهروندی در سازمان

  گراهام با بکار بردن دیدگاه تئوریکی خود که مبتنی بر فلسفه سیاسی و تئوری مدرن علوم سیاسی بود، مطرح می کند که ما سه نوع رفتار شهروندی داریم.

  • اطاعت سازمانی: این واژه میل کارکنان به پذیرش و پیروی کردن از قوانین، مقررات و رویه­های سازمانی را توصیف می­کند، به تعبیری این واژه توصیف کننده رفتارهایی می باشد که ضرورت و مطلوبیت­شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده­اند. شاخص­های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر تکریم به قوانین سازمانی، انجام وظایف به گونه کامل و بجای آوردن مسئولیت­ها با در نظر داشتن منابع سازمانی می باشد. اطاعت سازمانی دارای سابقه­ای قدیمی در زمینه تحقیقات رفتار شهروندی سازمانی می باشد. اطاعت سازمانی پذیرش ضرورت و مطلوبیت منطقی و مقررات سازمانی می باشد که در تبیین شغل­ها و خط مشی­های سازمان انعکاس می­یابد. تکریم به قوانین و دستورالعمل­ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافی به کار بیانگر اطاعت می باشد. مفهوم فرمان برداری سازمانی گراهام، رفتار شهروندی سازمانی در سطح سازمانی ویلیامز و اندرسون و مفهوم پیروی از قوانین و رویه­های سازمانی که بوسیله بورمن و موتوویدلو اظهار گردید، همگی نشان دهنده این سازه می­باشند و حاصل آن درونی کردن و پذیرش قوانین سازمانی، مقررات و رویه­ها حتی در حالت عدم وجود نظارت می باشد. دلیل اینکه این رفتار به عنوان یک نوع از رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته می­گردد این می باشد که حتی با وجود اینکه از هر کسی انتظار می­رود تا از مقررات، قوانین و رویه­های سازمانی در همه مواقع اطاعت کند، بسیاری از کارکنان به سادگی آن را انجام نمی­دهند. پس کارکنانی که به صورت وجدانی از تمام مقررات و دستورالعمل­ها حتی در شرایط نبود نظارت، اطاعت می­کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب می­آیند. خاطر نشان می گردد، اطاعت سازمانی بوسیله رفتاری مشخص می گردد که ساختار منطقی مطلوب و قوانین و مقررات لازم در یک سازمان را تشخیص می دهد و می پذیرد شاخص های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر تکریم به قوانین سازمانی، انجام و ظایف محول شده بطور کامل و مسئولیت پذیری همراه با تکریم به منابع سازمانی می باشد (بینستک و همکاران، 2010).
  • وفاداری سازمانی: میل کارکنان به فداکاری و قربانی کردن منافع شخصی در راه منافع سازمانی و طرفداری و دفاع از سازمان را تشریح می­کند، به بیانی دیگر این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود سایر افراد و بخش­های سازمانی متفاوت می باشد؛ و اظهار کننده اندازه فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و طرفداری و دفاع از سازمان می باشد. در واقع وفاداری سازمانی، پیروی از موازین سازمان و اقدام کردن به وظایف، ماورای علایق کوته بینانه فردی، گروه­های کاری و یا بخش­هاست. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان پیش روی تهدیدات، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل می­باشد. وفاداری سازمانی به خاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد ذینفعان بیرونی ضروری می باشد. طرفداری و دفاع پیش روی تهدیدات بیرونی و حفظ تعهد حتی در شرایط نامطلوب می­تواند به عنوان وفاداری نگریسته گردد. بلیک لی و مورمن نشان دادند که این نوع رفتار متمایز از سایر انواع رفتار شهروندی سازمانی می باشد. وفاداری سازمانی دربرگیرنده مفهوم طرفداری صادقانه گراهام، مفهوم اشاعه و گسترش حسن نیت و طرفداری از سازمان جرج و جونز و مفهوم طرفداری، طرفداری و دفاع از اهداف سازمانی بورمن و موتوویدلو می باشد.

  پس می توان این نتیجه را دریافت نمود که، وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود، سایر افراد و بخش های سازمانی متفاوت می باشد. این دسته از رفتارها شامل دفاع از سازمان پیش روی تهدیدات، مشارکت در بدست آوردن حسن شهرت برای سازمان و مشارکت با دیگران برای دستیابی به منافع کل می باشد (بینستک و همکاران، 2010).

   متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

  متن کامل